Menu Zamknij

Autoryzowany przedstawiciel

Fotowoltaika (4)
Fotowoltaika (13)
Lighthief - Recykling (3)
Fotowoltaika (8)
Lighthief - Recykling (1)
Fotowoltaika (11)
Fotowoltaika (9)
Fotowoltaika (3)
Fotowoltaika (7)
Lighthief - Recykling (4)
Fotowoltaika (6)
previous arrow
next arrow
Shadow

Dyrektywy UE dość jasno określają obowiązki wprowadzających sprzęt elektroniczny, którym są właśnie panele fotowoltaiczne. Polska w 2015 roku przyjęła ustawę regulującą to zagadnienie.

Zgodnie z powyższą Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rozdział 3 artykuł 26, 1 do 9, realizujemy dla Wprowadzających panele fotowoltaiczne na terenie RP i EU szereg obowiązków narzuconych na nich przez ustawodawcę oraz unijną dyrektywę WEEE jako  ”AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL”. Reprezentujemy wielu europejskich i światowych producentów paneli fotowoltaicznych, pomagając firmom na terenie Polski, które według Ustawy sprzedając wyroby producentów spoza Polski, stają się Wprowadzającym a tym samym ciążą na nich różne obowiązki związane z recyklingiem paneli fotowoltaicznych.

Brak umowy z AUTORYZOWANYM PRZEDSTAWICIELEM skutkować może karami administracyjnymi.

Dla reprezentowanych przez Nas Wprowadzających zajmujemy się

  • raportowaniem do BDO średniorocznych mas sprzedanych paneli fotowoltaicznych

(średniorocznej masie sprzętu – rozumie się przez to średnią masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w 3 poprzednich latach kalendarzowych przez danego wprowadzającego sprzęt; jeżeli wprowadzający sprzęt nie wprowadzał do obrotu sprzętu przez 3 lata, średnią masę sprzętu liczy się odpowiednio za 2 poprzednie lata kalendarzowe lub za poprzedni rok kalendarzowy, w których nastąpiło wprowadzenie do obrotu sprzętu – ustawa z 2015 roku)

  • przeprowadzaniem kampanii edukacyjnych w ramach informacji o recyklingu paneli fotowoltaicznych

(publicznej kampanii edukacyjnej – rozumie się przez to każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu, obejmujące informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, w tym kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno­­‑edukacyjnym – ustawa z 2015 roku)

  • szkoleniem pracowników z zasad zrównoważonego recyklingu i obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • współpracą z Organizacjami Odzysku SA w celu realizowania obowiązków wynikających z Ustawy z 11 września 2015 roku
  • nadzorem nad właściwym oznakowaniem paneli fotowoltaicznych Wprowadzających

(Art. 14. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do oznakowania sprzętu symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do ustawy. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

1. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się na sprzęcie w sposób wyraźny, czytelny i trwały, a    jeżeli jest to uzasadnione wielkością lub funkcją sprzętu – na opakowaniu i dokumentach dołączonych do sprzętu)

Autoryzowany przedstawiciel  – co mówi Ustawa (wycinek ustawy z dnia 11 września 2015 roku)

Art. 26. 1. Producent, o którym mowa w art. 4 pkt 11 lit. a–c, ma prawo do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium kraju obowiązków określonych ustawą dla wprowadzającego sprzęt w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta.

2. Producent, o którym mowa w art. 4 pkt 11 lit. d, jest obowiązany do wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za wykonywanie na terytorium kraju obowiązków określonych ustawą dla wprowadzającego sprzęt w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta.

3. Autoryzowany przedstawiciel jest wyznaczany w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Autoryzowanym przedstawicielem może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna mające siedzibę na terytorium kraju, w tym organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

5. Autoryzowany przedstawiciel wykonuje obowiązki określone ustawą dla wprowadzającego sprzęt za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z wyłączeniem obowiązków, o których mowa w art. 12–14, art. 17, art. 22 ust. 1 i 3 i art. 84.

6. Wykonywanie obowiązków określonych w ustawie dla wprowadzającego sprzęt za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ust. 5 nie zwalnia autoryzowanego przedstawiciela z odpowiedzialności za realizację tych obowiązków.

7. W przypadku gdy autoryzowanym przedstawicielem jest organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego i autoryzowany przedstawiciel wykonuje obowiązki, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem tej organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie zawiera się umowy, o której mowa w art. 11 ust. 3, między autoryzowanym przedstawicielem a tą organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

8. Do autoryzowanego przedstawiciela stosuje się przepisy ustawy dotyczące wprowadzającego sprzęt.

9. W przypadku ustanowienia autoryzowanego przedstawiciela przez producenta producent działa wyłącznie za

Kim jest Wprowadzający według Ustawy (wycinek ustawy z dnia 11 września 2015 roku)

Wprowadzający sprzęt – rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

a)     ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,

b)     ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub

c)     ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim

– z tym że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową, o której mowa w pkt 11, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt;

Treść Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Kliknij tu.

Treść Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Kliknij tu.