Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

RECYKLING PANELI FOTOWOLTAICZNYCH czyli jak być powinno a jak jest…

O co chodzi w recyklingu paneli fotowoltaicznych od strony prawnej?

Wycofane i zużyte panele fotowoltaiczne mogą być źródłem niebezpiecznych odpadów mimo że sama produkcja energii elektrycznej za ich pomocą niesie ogromne korzyści na całym świecie. Szacuje się że moc instalacji fotowoltaicznych do 2050 roku wzrośnie do 4500 GW. Zakładając że okres użytkowania paneli wynosi 25 lat szacuje się że w 2030 odpady fotowoltaiczne stanowić będą do 14% całkowitej mocy wytwórczej, natomiast w 2050 roku ich szacunkowa waga wyniesie 78 mln ton (80% całkowitej mocy wytwórczej). Dlatego też w najbliższych latach utylizacja modułów fotowoltaicznej stanie się istotnym problemem środowiskowym.

Regulacje prawne dotyczące odpadów elektronicznych fotowoltaicznych określają Dyrektywy UE – m. in. dyrektywa WEEE która zobowiązuje wszystkich producentów dostarczających moduły PV na rynek europejski do finansowania kosztów zbierania i recyklingu paneli PV w Europie. Obecnie zarządzanie recyklingiem fotowoltaicznym w wielu krajach przewiduje rozszerzenie obowiązków producentów materiałów fotowoltaicznych o ich ostateczną utylizację lub ponowne wykorzystanie. Niezbędna jest jednak dalsza poprawa opłacalności ekonomicznej , praktyczności, wysokiego stopnia odzysku i efektywności środowiskowej przemysłu fotowoltaicznego w odniesieniu do recyklingu jego produktów.

Produkcja energii fotowoltaicznej (PV) jest jedną z najbardziej obiecujących i dojrzałych technologii wytwarzania energii odnawialnej . Technologia PV jest przyjazna dla środowiska i stała się popularnym sposobem wytwarzania energii. W Polsce szczególnie w ostatnich 5 latach bardzo mocno wzrosła liczba PROSUMENTów czyli właścicieli przydomowych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp. W ostatnich latach wzrosła także ilość farm fotowoltaicznych i dużych instalacji biznesowych głównie przez rosnące ceny energii ale także poprawiającą się świadomość ekologiczną społeczeństwa. Energia słoneczna jest bezpieczna, wydajna, nie zanieczyszczająca środowiska i niezawodna. Dlatego technologia fotowoltaiczna ma bardzo ekscytującą perspektywę jako sposób na zaspokojenie przyszłych potrzeb energetycznych świata.

Jednakże wraz ze wzrostem liczby instalacji liczba paneli fotowoltaicznych wycofanych z eksploatacji będzie rosła. Zużyte panele fotowoltaiczne mogą stać się źródłem niebezpiecznych odpadów mogących zagrażać środowisku. W ostatnich latach recykling paneli PV nie był problemem, niewielkie ilości modułów uszkodzonych podczas produkcji lub w trakcie montażu odsyłano do producentów lub dostawców którzy mieli obowiązek utylizacji. Jednak z uwagi na zwiększoną ilość instalacji PV wzrasta także ilość uszkodzonych modułów. Dodatkowo wielu właścicieli farm fotowoltaicznych, w momencie zwrotu inwestycji (około 10 lat) decyduje się na wymianę modułów o mniejszej mocy, na nowe i bardziej wydajne moduły będące obecnie w sprzedaży i o większej mocy. Taki zabieg pozwala na uzyskanie większej mocy całej inwestycji na takim samym terenie i jest już mocno popularne na zachodzie Europy.Dlatego też aby poświadczyć zrównoważony rozwój fotowoltaiki na dużą skalę, kluczowe znaczenie ma ustanowienie tanich technologii recyklingu dla rozwijającego się przemysłu fotowoltaicznego równolegle z szybką komercjalizacją tych nowych technologii produkcji energii elektrycznej ze Słońca.

Dyrektywa WEEE została wprowadzona w celu ograniczenia negatywnego wpływu stałego wzrostu ilości odpadów fotowoltaicznych i wdrożenia recyklingu modułów fotowoltaicznych ima obecnie zastosowanie do gospodarowania zużytymi panelami słonecznymi, zarówno domowymi, jak i przemysłowymi w Europie. Surowce wykorzystywane w produkcji modułów fotowoltaicznych kwalifikują się jako surowce pomocnicze w ramach obowiązujących przepisów jedna muszą być odpowiednio utylizowane i przetwarzane. Zgodnie z Unijną polityką w Europie wywóz odpadów jest zabroniony a przetwarzanie odpadów priorytetowo traktuje odzysk i recykling materiałów, co dodatkowo daje możliwości rozwoju dla tego segmentu rynku.

Pierwszym krajem który przyjął dyrektywę WEE była Wielka Brytania, następnie Niemcy które również stosują się do przepisów WEEE. Zgodnie z dyrektywą wszyscy producenci i dostawcy materiałów fotowoltaicznych muszą ponosić odpowiedzialność za wprowadzane do sprzedaży produkty i stosowania takich technik gospodarowania odpadami zapewniających ich odpowiedni recykling. Jednym z takich sposobów jest korzystanie z usług firm lub organizacji non-profit które zajmują się recyklingiem. W Polsce taką firmą jest Lighthief Sp.z.o.o. z Częstochowy zajmująca się recyklingiem paneli fotowoltaicznych a także oferująca usługi doradcze w zakresie zarządzania reprocesingiem. Dzięki odpowiedniej linii recyklingowej jest w stanie przerabiać dziennie do 100 ton paneli fotowoltaicznych. Całość prac recyklingowych poświadcza odpowiednimi certyfikatami.

Bazując na szybkim wzroście mocy wytwórczej z fotowoltaiki w Polsce, liczba zużytych paneli fotowoltaicznej wymusza strategię recyklingu i odzysku. Odpowiednie zarządzanie odpadami pozwala także zmniejszyć emisję CO2. Firma Lighthief w pierwszej kolejności weryfikuje stan uszkodzeń modułów a te które można naprawić wprowadza ponownie do użytku. Tylko moduły w znaczący sposób uszkodzone mechaniczne (np. pęknięte szkło) nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Podsumowując gospodarowania zużytymi paneli PV i odpadami niebezpiecznymi jest obowiązkowe i wyniki z dyrektywy WEEE. Polska będąc członkiem Unii Europejskiej jest zobowiązana do spełnienia założeń dyrektyw. Producenci i dystrybutorzy modułów fotowoltaicznych w Polsce są zobowiązani do prowadzenia odpowiedniej polityki zarządzania odpadami. Wsparciem dla prowadzenia odpowiedniej polityki jest korzystanie z firm specjalizujących się w tej dziedzinie, takich jak Lighthief. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o recyklingu paneli fotowoltaicznych, Naszych usługach O&M lub myciu instalacji i farm fotowoltaicznych zapraszamy do kontaktu:

782 499 997

biuro@lighthief.com

Dodaj komentarz