Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Autoryzowany przedstawiciel dla sprzedających panele fotowoltaiczne

Lighthief-Autoryzowany-przedstawiciel

Oferta „Autoryzowany przedstawiciel” dla:

 • Wprowadzających panele fotowoltaiczne.
 • Producentów paneli fotowoltaicznych.
 • Sprzedających i dużych hurtowni paneli fotowoltaicznych.
 • Wprowadzających firm instalatorskich lub podmiotów wypełniających znamiona ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

POBIERZ OFERTĘ „AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL” DLA WPROWADZAJĄCYCH PANELE FOTOWOLTAICZNE

Jak możemy Państwu pomóc w wypełnieniu obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dyrektywy UE dość jasno określają obowiązki wprowadzających sprzęt elektroniczny, którym są właśnie panele fotowoltaiczne. Polska w 2015 roku przyjęła ustawę regulującą to zagadnienie.

Zgodnie z powyższą ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym rozdział 3 artykuł 26, 1 do 9, realizujemy dla wprowadzających panele fotowoltaiczne na terenie RP i EU szereg obowiązków narzuconych na nich przez ustawodawcę oraz unijną dyrektywę WEEE jako ”Autoryzowany przedstawiciel”.

Reprezentujemy wielu europejskich i światowych producentów paneli fotowoltaicznych, pomagając firmom na terenie polski, które według ustawy sprzedając wyroby producentów spoza polski, stają się wprowadzającym a tym samym ciążą na nich różne obowiązki związane z recyklingiem paneli fotowoltaicznych.

Dla reprezentowanych przez nas wprowadzających panele fotowoltaiczne zajmujemy się:

 • Raportowaniem do BDO średniorocznych mas sprzedanych paneli fotowoltaicznych.

Średniorocznej masie sprzętu – rozumie się przez to średnią masę sprzętu wprowadzonego do obrotu w 3 poprzednich latach kalendarzowych przez danego wprowadzającego sprzęt; jeżeli wprowadzający sprzęt nie wprowadzał do obrotu sprzętu przez 3 lata, średnią masę sprzętu liczy się odpowiednio za 2 poprzednie lata kalendarzowe lub za poprzedni rok kalendarzowy, w których nastąpiło wprowadzenie do obrotu sprzętu – ustawa z 2015 roku)

 • Przeprowadzaniem kampanii edukacyjnych w ramach informacji o recyklingu paneli fotowoltaicznych

Publicznej kampanii edukacyjnej – rozumie się przez to każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu, obejmujące informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, w tym kampanie w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno‑edukacyjnym – ustawa z 2015 roku

 • Szkoleniem pracowników z zasad zrównoważonego recyklingu i obowiązków wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • Współpracą z organizacjami odzysku SA w celu realizowania obowiązków wynikających z ustawy z 11 września 2015 roku.
 • Nadzorem nad właściwym oznakowaniem paneli fotowoltaicznych wprowadzających.

Wytyczne ustawowe:

Autoryzowany przedstawiciel (cały rozdział 3 oraz część rozdziału 2 ustawy)

Art. 25. 1. Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, o ile:

1) autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru; 2) przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu przez tego wprowadzającego sprzęt, w szczególności informacje o masie wprowadzonego do obrotu w danym oraz w poprzednim roku kalendarzowym sprzętu pochodzącego od producenta, który wyznaczył tego autoryzowanego przedstawiciela. 2. W przypadku nieprzekazania autoryzowanemu przedstawicielowi danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wprowadzający sprzęt jest obowiązany do wykonywania obowiązków nałożonych na niego ustawą w odniesieniu do masy sprzętu, jaką wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym, o której nie poinformował autoryzowanego przedstawiciela. 3. Autoryzowany przedstawiciel prowadzi wykaz wprowadzających sprzęt, którzy korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1.

Jak wygląda cały proces?

Audyt wstępny

Audyt poprzedzony jest podpisaniem umowy NDA pomiędzy stronami; strona zamawiająca wyznacza osobę pełnomocnika do kontaktu z firmą Lighthief. Pełnomocnik taki musi posiadać wiedzę na temat dostawców, form zakupu i tonażu zakupionych paneli fotowoltaicznych.

Audyt umów z dostawcami pod względem opłaty recyklingowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ustalenie tonażu sprzętu wprowadzonego przez wprowadzającego do roku 2021 r.

Ustalenie formy prawnej zabezpieczenia interesów wprowadzającego

Zawarcie umowy z Lighthief Sp. z o.o. na usługi autoryzowanego przedstawiciela

 • Przejęcie Ustawowych obowiązków Wprowadzającego.
 • Raportowanie do BDO.
 • Opieka prawna.
 • Ścisła współpraca z działem zakupowym Wprowadzającego w celu właściwego raportowania tonaży, oznaczenia i numeracji paneli fotowoltaicznych.
 • Bezkosztowy odbiór paneli wymagających recyklingu.
 • Umowy 3, 5 lub 8 letnie zabezpieczające lata do 2021 roku w sposób tonażowy w przypadku błędnego raportowania przez Wprowadzającego w latach do 2021 roku lub zupełnego braku raportowania.

Wytyczne ustawowe:

Wprowadzający sprzęt (art. 4. Par 20).

Rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość:

 1. a) ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub wyprodukowany dla niego,
 2. b) ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt, lub
 3. c) ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej działalności sprzęt z innego niż rzeczpospolita polska państwa członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim

– z tym że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową finansową, o której mowa w pkt 11, chyba że jednocześnie działa on jako wprowadzający sprzęt;

Niektóre obowiązki wprowadzającego (art. 12. Do 24 ).

Art. 13. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany dołączyć do sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych informację o:

1) zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania, o którym mowa w art. 14 ust. 1;

2) potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

 • Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do informowania o:

1) systemie zbierania, w tym zwrotu, zużytego sprzętu;

2) roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu

Art. 14. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do oznakowania sprzętu symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do ustawy. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Art. 15. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Art. 17. 1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do opracowania informacji dotyczącej ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu, zawierającej w szczególności wskazanie poszczególnych części składowych oraz materiałów zawartych w sprzęcie, a także umiejscowienia w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Treść Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Kliknij tu.

Treść Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Kliknij tu.

Sprawdź również:

Pozostałe usługi
Inspekcje farm fotowoltaicznych i wiatrowych z drona
Audyty i diagnostyka za pomocą termowizji
Audyt inwestorski – farmy fotowoltaiczne
Projekty badawcze
Raportowanie do BDO
Serwis instalacji fotowoltaicznych

+48 797 897 895