Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Elektrownia fotowoltaiczna czyli zrównoważona energia

Elektrownia fotowoltaiczna czyli zrównoważona energia

Zrównoważone źródło energii: rola farm fotowoltaicznych w transformacji

Obecny stan polskiego systemu elektroenergetycznego wymaga modernizacji i przekształceń. Zarówno ze względu na stan techniczny jednostek wytwórczych i sieci przesyłowych wybudowanych kilkadziesiąt lat temu, jak i czynniki zewnętrzne, w tym założenia polityczne i nakładane na nas strategie Unii Europejskiej.

Istotą unijnego Zielonego Ładu jest dekarbonizacja gospodarki. Ma ona polegać na wyeliminowaniu paliw kopalnych z energetyki, transportu, przemysłu i budownictwa. Odbywać się to ma przy założeniu możliwości wzrostu gospodarczego bez degradacji zasobów naturalnych.

Osiągnięcie pełnej dekarbonizacji planowane jest na rok 2050, z horyzontem czasowym jednej generacji. Ideą leżącą u podstaw Zielonego Ładu jest antropogeniczny wpływ na obserwowane zjawiska klimatyczne, często przybierające katastrofalny charakter.

Zasadne jest przeanalizowanie, czy możliwe jest zaplanowanie i przeprowadzenie transformacji polskiego systemu elektroenergetycznego w akceptowalnym zakresie rozwiązań Zielonego Ładu.

Czy i jak możliwe jest osiągnięcie dekarbonizacji przy jednoczesnym zapewnieniu podstawowego celu polityki energetycznej państwa. Jest nim oczywiście bezpieczeństwo energetyczne, przy jednoczesnym zapewnienie konkurencyjności gospodarki. Proces transformacji powinien prowadzić do korzystnych dla Polski efektów technicznych i środowiskowych. Nawet jeśli ideologiczne podstawy Zielonego Ładu nie zostaną udowodnione. Dokumentem strategicznym opisującym Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku jest obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska PEP 2040, przyjęte 2 marca 2021 roku.

Polska, podobnie jak wiele innych krajów, stoi przed kluczowym wyzwaniem w dziedzinie energetyki – elektrownia fotowoltaiczna czyli zrównoważona energia

Szybki wzrost zapotrzebowania na energię stworzył pilną potrzebę zbadania alternatywnych źródeł energii, aby zmniejszyć zależność kraju od paliw kopalnych. Jednym z najbardziej obiecujących źródeł energii odnawialnej jest energia słoneczna. Farmy fotowoltaiczne mają potencjał, by odegrać znaczącą rolę w przekształcaniu krajobrazu energetycznego Polski.

Farmy fotowoltaiczne to wielkoskalowe elektrownie słoneczne, które wykorzystują instalacje paneli słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio ze światła słonecznego. W przeciwieństwie do innych form energii odnawialnej, takich jak energia wiatrowa, farmy fotowoltaiczne wymagają stosunkowo niewielkiej powierzchni. Mogą być instalowane w różnych lokalizacjach, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla Polski. Mamy przecież ograniczone zasoby gruntów, które można wykorzystać w sposób nierolniczy bez uszczerbku dla produkcji rolnej.

Wykorzystanie farm fotowoltaicznych w Polsce jest już na znacznym etapie.

Od momentu kiedy inwestorzy prywatni i instytucjonalni poznali, że potencjalne korzyści są znaczne. Według ostatnich badań Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) Polska ma potencjał do wygenerowania ponad 500 GW energii słonecznej. To wystarczy na kilkukrotne zaspokojenie obecnego zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Jednak w 2020 roku energia słoneczna stanowiła mniej niż 2% całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju.

Główną barierą w upowszechnieniu farm fotowoltaicznych w Polsce jest wysoki początkowy koszt inwestycji. Jednak koszt paneli słonecznych gwałtownie spadał w ostatnich latach. Oczekuje się, że trend ten będzie się utrzymywał. Dzięki temu energia słoneczna będzie coraz bardziej konkurencyjna w stosunku do tradycyjnych źródeł energii. Ponadto zachęty rządowe i programy wsparcia mogą zachęcić do inwestowania w farmy fotowoltaiczne i sprawić, że będą one bardziej opłacalne finansowo.

Jedną z najważniejszych zalet farm fotowoltaicznych jest to, że wytwarzają energię elektryczną bez emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych zanieczyszczeń. Czyni to z nich kluczowe narzędzie w walce ze zmianami klimatycznymi. Zmiany te budzą coraz większy niepokój wielu ludzi w Polsce i na świecie. Zwiększając wykorzystanie energii słonecznej, Polska może zmniejszyć swój ślad węglowy. Przyczyni się również do globalnych wysiłków na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych.

Kolejną zaletą farm fotowoltaicznych jest ich elastyczność.

Mogą być instalowane na różnych powierzchniach. W tym na dachach, parkingach, a nawet na powierzchniach wodnych, takich jak jeziora i zbiorniki wodne. Oznacza to, że można je zintegrować z szeroką gamą środowisk. Można także skalować ich wielkość w górę lub w dół w zależności od potrzeb energetycznych danego obszaru.

Ponadto farmy fotowoltaiczne mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie uzależnienia Polski od importowanych paliw kopalnych. Wytwarzając więcej własnej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Polska może zmniejszyć swoją zależność energetyczną od innych krajów i stać się bardziej samowystarczalna.

Pomimo potencjalnych korzyści z farm fotowoltaicznych, istnieją również pewne wyzwania, którym należy sprostać – elektrownia fotowoltaiczna czyli zrównoważona energia.

Jednym z głównych problemów jest nieciągłość energii słonecznej, co oznacza, że ​​nie zawsze jest ona dostępna w razie potrzeby i jest w 100% uzależniona od warunków pogodowych.

Można temu zaradzić, stosując technologie magazynowania energii, takie jak baterie, które mogą magazynować nadmiar energii generowanej w okresach silnego nasłonecznienia i uwalniać ją w okresach słabego nasłonecznienia.

Kolejnym wyzwaniem jest potrzeba infrastruktury sieciowej do transportu energii elektrycznej wytwarzanej przez farmy fotowoltaiczne do konsumentów. Wymaga to znacznych inwestycji w krajowe sieci przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, co może być kosztowne i czasochłonne.

Podsumowując, farmy fotowoltaiczne mają potencjał, by odegrać znaczącą rolę w przekształcaniu krajobrazu energetycznego Polski. Oferują liczne korzyści, w tym możliwość produkcji energii elektrycznej bez emisji gazów cieplarnianych, elastyczność w zakresie instalacji oraz potencjał poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Istnieją jednak również pewne wyzwania, którymi należy się zająć, takie jak nieciągłość energii słonecznej i potrzeba infrastruktury sieciowej. Jednak przy odpowiednim wsparciu i inwestycjach farmy fotowoltaiczne mogą przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego i odpornego systemu energetycznego w Polsce oraz przyczynić się do globalnej walki ze zmianami klimatycznymi.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895