Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną: proces krok po kroku

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną: proces krok po kroku

Budowa farmy fotowoltaicznej (PV) może przynieść wymierne korzyści. Jeżeli jesteś inwestorem albo posiadasz nieużytkowany grunt, poznaj krok po kroku proces budowy farmy fotowoltaicznej. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez niezbędne działania i wyzwania związane z projektem, krok po kroku. Od czego zatem zacząć rozważając własną farmę fotowoltaiczną?

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną

Krok 1: Uzyskanie warunków dzierżawy

Aby wydzierżawić grunt pod farmę fotowoltaiczną, trzeba spełnić kilka ważnych wymagań. Aby pomieścić panele fotowoltaiczne dla farmy o mocy 1 MW, potrzebujesz obszaru około 1,5 hektara o minimalnej szerokości 40 metrów. W związku z tym sprawdź  klasę bonitacyjną gruntu do dzierżawy. Bez wątpienia powinna to być V lub VI klasa bonitacyjna. To są grunty orne, łąki i pastwiska słabej jakości. Oczywiście lokalizacja farmy fotowoltaicznej może być na terenie objętym MPZP sklasyfikowanym jako produkcyjne lub przemysłowe. Jeszcze jakiś czas temu budować można było też na gruntach IV klasy ale nowe przepisy to skutecznie zablokowały.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną

Obszar fotowoltaiczny nie powinien być zacieniony przez budynki, drzewa, krzewy lub inne konstrukcje. W związku z tym teren powinien być płaski. A azymut skierowany na południe. Jako inwestor powinieneś sprawdzić również, maksymalną odległość do 3 kilometrów od linii średniego napięcia lub głównego punktu zasilania (GPZ).

Farmę fotowoltaiczną powinieneś lokalizować poza obszarem objętym Natura 2000 czy Parkiem Narodowym, Parkiem Krajobrazowym. Przy wyborze gruntu preferuje się działki bez znaków ochrony przyrody. Inaczej to często wydłuża proces administracyjny. W konsekwencji nakłada to dodatkowe obowiązki na inwestora i może (ale nie musi) uniemożliwić realizację instalacji.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZT), także podnosi atrakcyjność terenu inwestycji. Nie należy stawiać farm fotowoltaicznych na terenach zagrożonych powodzią. Idealnie, gdyby działka miała dostęp do drogi utwardzonej, choć nie wszyscy inwestorzy tego wymagają. Następnym krokiem jest podpisanie umowa dzierżawy z właścicielem gruntu, dająca prawo użytkowania gruntu na cele budowlane. Okres umowy to zazwyczaj okres 29 lat i chroni również właściciela gruntu przed niechcianą okupacją.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną

Krok 2: Decyzja środowiskowa

Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga uzyskania szeregu decyzji i pozwoleń. Pierwszym etapem jest uzyskanie decyzji środowiskowej wydanej przez Urząd Miasta lub Gminy. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa sposób realizacji inwestycji przy minimalnym wpływie na środowisko.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną: proces krok po kroku

Osoby lub firmy planujące inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub zdrowie publiczne powinny ustalić, czy wymagają decyzji środowiskowej. Wykaz przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. Jeżeli planowana inwestycja znajduje się na tym wykazie, uzyskanie decyzji środowiskowej staje się obowiązkowe.

Oficjalny termin na wydanie decyzji to 60 dni, ale w praktyce może to zająć nawet 150 dni. Ten wydłużony okres wynika z dodatkowego czasu potrzebnego na uzupełnienie dokumentacji, o którą może wystąpić gmina lub organy regulacyjne. Należy zauważyć, że czas przetwarzania może się znacznie różnić w zależności od złożoności wymaganych dodatków.

Krok 3: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga starannego sprawdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odpowiednio uzyskania warunków zabudowy zgodnych z przepisami o zagospodarowaniu terenu określonych przez gminę.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa inwestycje OZE. W konsekwencji dotyczy to instalacji fotowoltaicznych powyżej 500 kWp, które można zbudować:

 1. dla instalacji o mocy do 150 kWp na gruntach rolnych klasy I-III i gruntach leśnych. Następnie na gruntach rolnych klasy IV lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej,
 2. na gruntach innych niż wymienione powyżej, o zainstalowanej mocy elektrycznej przekraczającej 500 kWp.

Zwyczajowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nazywamy „planem miejscowym” lub po prostu „planem”. To jest uchwała rady gminy regulującą zagospodarowanie przestrzenne na terenie danego miasta lub gminy. MPZP dotyczy wyłącznie obszaru, dla którego obowiązuje uchwała.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną: proces krok po kroku

W rzeczywistości Miejscowy plan określa szczegółowe wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu i przestrzeni. W ten sposób dostarczając niezbędnych informacji o tym, co można zbudować. Najważniejsze informacje jakie znajdziesz w MPZP to wysokość budynków, dostęp do nieruchomości i przepisy dotyczące nieruchomości sąsiednich. Twoja inwestycja musi być zgodna z uchwalonym planem. W przeciwnym wypadku powinieneś złożyć wniosek o zmianę tego planu.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną

Krok 4: Warunki przyłączenia farmy do sieci

Pamiętaj, że to Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) odpowiada na złożony wniosek o przyłączenie farmy fotowoltaicznej. W Polsce jest pięciu operatorów sieci zasilania podstawowego: Tauron, Enea, PGE, Energa oraz spółka PSE. OSD wydają decyzje dotyczące przyłączenia do sieci. Przy podłączaniu farmy fotowoltaicznej należy również uzyskać koncesję na obrót energią elektryczną. Koncesję lub jej promesę otrzymasz w terenowym oddziale Urzędu Regulacji Energetyki.

Aby ubiegać się o przyłączenie do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), należy postępować zgodnie z procedurą określoną w art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).

budowa farmy fotowoltaicznej

Proces rozpoczyna się od złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Dodatkowo wniosek ten składamy nie tylko w przypadku przyłączenia nowego źródła, ale również w przypadku zwiększenia mocy przyłączeniowej źródła istniejącego. Jednocześnie wniosek taki składamy w sytuacji zmiany istniejących warunków technicznych i parametrów urządzeń, instalacji i sieci podmiot łączący.

Wniosek musi zawierać w każdym przypadku następujące dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości.
 2. Plan sytuacyjny na mapie sytuacyjno-wysokościowej określający położenie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci. Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny wskazujący położenie poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej sieci.
 3. Dla farm fotowoltaicznych: parametry techniczne, charakterystyki eksploatacyjne i eksploatacyjne podłączonych urządzeń, instalacji lub sieci. Jednocześnie dołączamy specyfikację techniczną według wzoru OSD oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i falowników DC/AC .
 4. Planowany wewnętrzny schemat elektryczny źródła, w tym schemat elektrowni źródła oraz długości i rodzaje linii zasilających źródło.
 5. Wypisy i rysunki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braki MPZP decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości wskazanej we wniosku. Ostatecznie dokumenty powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji określonego źródła energii na obszarze objętym wnioskiem o ustalenie warunków przyłączenia. Dokumenty te należy dostarczyć w oryginale lub w uwierzytelnionych odpisach (przez organ wydający lub notariusza).
 6. Wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
 7. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do działania w jego imieniu (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa).

Wydanie warunków przyłączenia dla źródeł energii takich jak farma fotowoltaiczna o mocy zainstalowanej powyżej 2 MW, poprzedzone jest ekspercką analizą. Mianowicie analiza bada wpływu przyłączanego źródła na system elektroenergetyczny.

W przypadku stwierdzenia brak warunków technicznych lub ekonomicznych przyłączenia wnioskowanej przepustowości do sieci dystrybucyjnej w trakcie analizy możliwości OZE. Operator Systemu Dystrybucji poinformuje wnioskodawcę o dostępnej maksymalnej mocy przyłączeniowej. W ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia wnioskodawca musi odpowiedzieć w sprawie akceptacji lub ograniczenia zdolności.

budowa farmy fotowoltaicznej

Po zakończeniu budowy farmy PV o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 500 kW, inwestor składa „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”. Dla źródeł odnawialnych o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i mniejszej niż 1000 kW, wytwórca przedkłada oświadczenie. „Oświadczenie o wypełnieniu małej instalacji” jest dostępne na stronie właściwego operatora. Dla instalacji fotowoltaicznych powyżej 1 MWp,  OSD wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej”. W konsekwencji po potwierdzeniu zgodności budowy z umową o przyłączenie.

W celu wprowadzenia wytworzonej energii elektrycznej do sieci OSD wnioskodawca musi uzyskać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej.

Koncesja wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Po zakończeniu procesu inwestycyjnego Inwestor powinien zawrzeć umowę dystrybucji energii elektrycznej. Umowa dotyczy wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej OSD. Kolejną wymaganą umową jest umowę sprzedaży energii (np. PPA) z uprawniona spółka obrotu energią. Umowy te wymagają ww. „Potwierdzenia możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej”.

budowa farmy fotowoltaicznej

Uruchomienie produkcji energii elektrycznej w sieci OSD. Po podpisaniu ww. umów wnioskodawca musi wystąpić do PGE Dystrybucja S.A. o weryfikację i plombowanie posiadanych przez wytwórcę układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną

Krok 5: Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej

Aby zbudować farmę fotowoltaiczną, potrzebne jest pozwolenie na budowę. Wniosek o takie pozwolenie można złożyć w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta na prawach powiatu. Projekt budowlany musi zawierać plan zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. W konsekwencji projekt techniczny nie wymaga zatwierdzenia w decyzji o pozwoleniu na budowę, ale stanowi załącznik.

Czas rozpatrzenia przez starostwo i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę to zazwyczaj 65 dni. Warto zwrócić uwagę, że w praktyce ten czas wynosi nawet do 90 dni. W rzeczywistości trzeba doliczyć czas na uzupełnienia i opinie organów. Nawet gdy projekt jest prawidłowy, podobnie jak w przypadku decyzji środowiskowej i warunków zabudowy.

Na etapie pozwolenia na budowę, organ decyduje o zgodności projektu budowlanego. Jednocześnie projekt budowlany porównuje się z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy czy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i innymi przepisami. W przypadku wystąpienia nieścisłości, starostwo wzywa do uzupełnienia lub korekty wniosku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i innych wymaganych zezwoleń i dokumentów, można przystąpić do dalszej pracy. W związku z tym można sporządzić projekt wykonawczy i rozpocząć budowę farmy fotowoltaicznej.

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną: proces krok po kroku

Etap budowy obejmuje kluczowe działania:

 1. Zakup sprzętu: Pozyskuj wysokiej jakości panele słoneczne, falowniki, konstrukcje montażowe i inny niezbędny sprzęt od renomowanych dostawców. Weź pod uwagę takie czynniki, jak wydajność, niezawodność, gwarancje i opłacalność.
 2. Planowanie budowy: opracuj szczegółowy plan budowy, który określa kolejność działań, alokację zasobów i harmonogram budowy. Podczas całego procesu budowlanego należy zwrócić szczególną uwagę na protokoły bezpieczeństwa i przepisy dotyczące ochrony środowiska.
 3. Przygotowanie miejsca: Oczyść wyznaczony obszar i przygotuj go do instalacji paneli słonecznych. Obejmuje to niwelację terenu, tworzenie dróg dojazdowych i instalowanie niezbędnych ogrodzeń.
 4. Instalacja paneli słonecznych: Wznieś konstrukcje wsporcze i zamontuj panele słoneczne zgodnie ze specyfikacjami projektowymi. Należy zapewnić prawidłowe wyrównanie, bezpieczne zamocowanie i zgodność z wymaganiami dotyczącymi okablowania elektrycznego.
 5. Połączenie elektryczne i sieciowe: Zainstaluj niezbędne komponenty elektryczne, w tym falowniki, skrzynki przyłączeniowe i kable połączeniowe. Zaangażuj wykwalifikowanych elektryków do wykonania tych zadań i zapewnij zgodność z przepisami elektrycznymi.
 6. Testowanie i uruchomienie: Przeprowadź kompleksowe testy, aby zweryfikować funkcjonalność i wydajność Twojego systemu fotowoltaicznego. Sprawdź wszystkie połączenia elektryczne, wykonaj testy izolacji i przygotuj system do podłączenia do sieci.
budowa farmy fotowoltaicznej

Jak zbudować farmę fotowoltaiczną

Krok 6: Obsługa i konserwacja

Po zakończeniu fazy budowy ustanowienie skutecznego planu eksploatacji i konserwacji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej wydajności farmy fotowoltaicznej. Oto kilka kluczowych kwestii:

 1. System monitorowania. Zaimplementuj solidny system monitorowania, aby śledzić wydajność paneli słonecznych, falowników i innych komponentów. Regularnie analizuj dane i niezwłocznie rozwiązuj wszelkie problemy z wydajnością.
 2. Czyszczenie i konserwacja. Opracuj harmonogram regularnego czyszczenia i mycia modułów fotowoltaicznych, aby usunąć kurz, zanieczyszczenia i wszelkie inne czynniki, które mogą utrudniać działanie paneli słonecznych. Ponadto wykonuj zadania konserwacji zapobiegawczej, takie jak sprawdzanie połączeń elektrycznych i wymiana wadliwych komponentów.
 3. Optymalizacja wydajności. Badaj możliwości optymalizacji produkcji energii. Może to obejmować dostosowanie kąta nachylenia paneli, wdrożenie zaawansowanych systemów śledzenia lub zintegrowanie rozwiązań do magazynowania energii.
 4. Zgodność z przepisami. Powinieneś być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Bez wątpienia sprawdź przepisy dotyczące wytwarzania energii odnawialnej i zapewnij zgodność ze wszystkimi wymogami w zakresie raportowania i dokumentacji.

Postępując zgodnie z tymi krokami i wdrażając proaktywną strategię konserwacji, możesz zmaksymalizować efektywność energetyczną swojej farmy fotowoltaicznej. Ostatecznie osiągniesz długoterminowy zrównoważony rozwój.

Podsumowując, budowa farmy fotowoltaicznej wymaga starannego zaplanowania, skrupulatnego wykonania i przestrzegania wymogów prawnych. W konsekwencji wybierając optymalną lokalizację, projektując wydajną instalację, uzyskując niezbędne pozwolenia i wdrażając kompleksowy plan konserwacji Twoja inwestycja będzie rentowna. Naturalnie możesz z powodzeniem zbudować i obsługiwać farmę fotowoltaiczną, która przyczyni się do bardziej ekologicznej przyszłości.

budowa farmy fotowoltaicznej

Należy pamiętać, że każdy projekt może mieć inne względy i wymagania w zależności od konkretnych lokalizacji i przepisów. Wykorzystaj moc energii słonecznej i wyrusz w podróż ku bardziej zrównoważonej przyszłości!

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895