Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Zmiany dla inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne

Zmiany dla inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne

Rząd przygotowuje istotne zmiany dla inwestycji w farmy fotowoltaiczne

Poruszając się po ciągle zmieniającym się krajobrazie energii odnawialnej, konieczne jest śledzenie najnowszych osiągnięć. One kształtują przyszłość wytwarzania energii słonecznej. Oprócz postępów technologicznych jednak pewnym problemem okazują się działania ustawodawcy (państwa). Niedawna zmiana w polskim ustawodawstwie dotyczącym planowania przestrzennego poruszyła deweloperów farm fotowoltaicznych (PV). Wraz z nową nowelizacją ustawy o planowaniu przestrzennym rząd ma na celu usprawnienie i wzmocnienie procesu inwestycji fotowoltaicznych. Chociaż wśród deweloperów branży fotowoltaicznej pojawiają się obawy.

Celem podpisanej przez Prezydenta nowelizacji jest ograniczenie dostępności gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych. Nowe przepisy ograniczają obszary, na których mogą powstawać farmy fotowoltaiczne bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po pierwsze instalacje te muszą teraz znaleźć miejsce poza gruntami rolnymi klasy I-III lub gruntach leśnych. W następnej kolejności na gruntach rolnych klasy IV o mocy elektrycznej przekraczającej 150 kW. Po trzecie na gruntach nieokreślonych powyżej o mocy elektrycznej przekraczającej 1000 kW.

Zmiany dla inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne. Jedną z przeszkód, z jakimi borykają się inwestorzy, jest zapis dotyczący „planów generalnych”.

Gmina ma obowiązek opracowania tego planu na mocy znowelizowanej ustawy o planowaniu przestrzennym. Oczekuje się, że te kompleksowe plany powstaną najpóźniej do 2026 r. Sektor fotowoltaiczny obawia się jednak, że wiele gmin może mieć trudności z dotrzymaniem tego terminu, co potencjalnie komplikuje proces inwestycyjny.

Dodatkowo deweloperzy z branży fotowoltaicznej borykają się z możliwością skrócenia trzyletniego okresu ważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Dostosowanie to może mieć wpływ na stabilność i planowanie projektów w dłuższej perspektywie.

Jednak sama ustawa to na szczęście nie tylko przeszkody i ”bóle głowy” dla inwestorów w farmy fotowoltaiczne. Na etapie sejmowym, uchwalono nową nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ta zmiana otwiera nowy powiew możliwości dla inwestorów zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi. Warto zauważyć, że maksymalna dopuszczalna moc instalacji zwiększy się z 50 kW do 150 kW. W rezultacie projekty poniżej progu 150 kW mogą obejść konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. To doskonała okazja do instalacji na dachach obiektów handlowych i fabryk.

Uprzedzając obawy interesariuszy, rząd przygotowuje receptę na dalsze ułatwienia w procesie przygotowania projektu PV. Oczekujemy modyfikacji regulacyjnej zmieniająca ustawę Rady Ministerialnej z 2019 r. w sprawie projektów znacząco wpływających na środowisko. Ta planowana zmiana ma na celu zwolnienie niektórych inwestycji fotowoltaicznych z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wskazuje konieczność przeprowadzenia zmian. Rząd podkreśla, że projekty charakteryzujące się szczególnymi uwarunkowaniami należy uwolnić od konieczności uzyskania decyzji środowiskowych. Do tych uwarunkowań należą m.in. lokalizacja oraz oddziaływanie na środowisko należy. Zmiana, jeżeli przejdzie proces legislacyjny, obejmie przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane poza obszarami cennymi ekologicznie.

W planach są również dalsze usprawnienie. We wniosku nakreślono usunięcie systemów fotowoltaicznych z klasyfikacji zabudowy przemysłowej i magazynowej. Zamiast tego dla tych instalacji ma powstać nowa kategoria z ustalonym z góry progiem wartości dla obszaru zabudowanego. Ta zmiana ma na celu doprecyzowanie definicji obliczania powierzchni systemu fotowoltaicznego. W konsekwencji tych zmian nastąpi podwyższeni wartości obszarów nieistotnych ekologicznie.

Obecnie próg konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o teren zabudowany wynosi:

  1. 0,5 ha dla obszarów obejmujących chronione formacje przyrodnicze określone w art. 6 ustawy o ochronie przyrody lub w obwodach ochronnych tych formacji;
  2. 1 ha dla terenów poza w/w zakresem.

Ta propozycja nowelizacji jest zgodna z szerszym zamiarem usunięcia wszelkich niejasności lub rozbieżności interpretacyjnych. Niejasności dotyczą obliczania obszarów zabudowanych dla systemów fotowoltaicznych. W rzeczywistości pojawia się obiecujący horyzont prawny, gdzie przeszkody proceduralne rząd ograniczy do minimum. Przede wszystkim umożliwiając płynniejszą ścieżkę dla inwestycji na małą skalę, neutralnych dla środowiska. Sygnalizuje to pragmatyczny krok w kierunku liberalizacji przepisów, popychając naród w kierunku ambicji związanych z czystą energią.

Zmiany dla inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne. Z niecierpliwością zatem czekamy na ostatni kwartał 2023 roku, kiedy planowane jest przyjęcie rozporządzenia Rady Ministrów, a branżę fotowoltaiczną czeka transformacja. Zmieniają się wiatry regulacyjne, a na horyzoncie inwestycji fotowoltaicznych w Polsce coraz jaśniej świeci słońce.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895