Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Raportowanie BDO dla paneli fotowoltaicznych

Raportowanie BDO dla paneli fotowoltaicznych

Czyli czym zajmuje się Autoryzowany Przedstawiciel, kim są Wprowadzający i jakie są ich obowiązki.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest dokumentem, który wdraża wcześniejsze dyrektywy Unii Europejskiej. Niestety robi to trochę w sposób opaczny albo czasami zadziwiający lub kuriozalny ale o tym zaraz…

Zacznijmy trochę od podstaw i ustalmy kto jest kim według tekstu jednolitego omawianej Ustawy z 2015 roku.

Główni bohaterzy:

Wprowadzający sprzęt

– rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej lub osobę prawną, która, bez
względu na wykorzystywaną technikę sprzedaży, w tym za pomocą środków
porozumiewania się na odległość:
a) ma siedzibę na terytorium kraju i produkuje sprzęt pod własną nazwą lub
znakiem towarowym lub wprowadza do obrotu pod własną nazwą lub
znakiem towarowym na terytorium kraju sprzęt zaprojektowany lub
wyprodukowany dla niego,
b) ma siedzibę na terytorium kraju i pod własną nazwą lub znakiem
towarowym odsprzedaje na terytorium kraju sprzęt wytworzony przez inne
podmioty; odsprzedającego nie uznaje się za wprowadzającego sprzęt, jeżeli
na sprzęcie znajdują się nazwa lub znak towarowy wprowadzającego sprzęt,
lub
c) ma siedzibę na terytorium kraju i wprowadza do obrotu w ramach swojej
działalności sprzęt z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego lub państwa niebędącego państwem członkowskim
– z tym że za wprowadzającego sprzęt nie uznaje się podmiotu, który realizuje
finansowanie na zasadzie wyłączności w ramach lub zgodnie z umową
finansową, o której mowa w pkt 11, chyba że jednocześnie działa on jako
wprowadzający sprzęt;

Wprowadzeniu do obrotu

– rozumie się przez to udostępnienie na rynku sprzętu
po raz pierwszy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zbierający zużyty sprzęt

– rozumie się przez to podmiot wykonujący
działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada
decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego
sprzętu.

Publiczna kampania edukacyjna

– rozumie się przez to każde działanie mające
na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz
wspomaganie osiągnięcia wysokiego poziomu zbierania zużytego sprzętu,
obejmujące informowanie o możliwym wpływie zużytego sprzętu na środowisko
i zdrowie ludzi oraz o prawidłowym postępowaniu ze zużytym sprzętem, w szczególności o metodach selektywnego zbierania, dostępnych systemach
zwrotu oraz roli użytkowników sprzętu w przyczynianiu się do ponownego
użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu, w tym kampanie
w środkach masowego przekazu, ulotki i broszury informacyjne, plakaty,
konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Raportowanie BDO dla paneli fotowoltaicznych – czyli sumując trochę zapiski Ustawy Wprowadzający to wszystkie hurtownie, firmy instalatorskie, deweloperzy, mniejsze i większe podmioty, które wprowadzają panele fotowoltaiczne spoza terenu RP.

Każdy Wprowadzający obowiązku ustawowe może realizować na 3 sposoby.

 1. Wypełniać zalecenia i nakazy ustawowe samemu. Ta możliwość jest tylko teoretyczna. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Wprowadzający nie posiada możliwości przeprowadzenia zbierania czy przechowywania odpadów. Do tego potrzebne są odpowiednie zgody środowiskowe, pozwolenia oraz procesy. Nie jest w stanie przeprowadzać procesów odzysku czy ponownego wprowadzenia w obieg. Te czynności są zarezerwowane dla podmiotów wyspecjalizowanych (także opisanych w powyższej ustawie). Widać, że możliwość samodzielnego wypełniania obowiązków ustawowych jest czysto teoretyczna choć możliwa.
 2. Wypełniać zalecenia korzystając z usług Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta ds recyklingu. Jak mówi ustawa: Art. 25. 1. Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt pochodzący od producenta, nie musi wykonywać obowiązków nałożonych na niego ustawą, o ile:
  1) autoryzowany przedstawiciel tego producenta jest wpisany do rejestru;
  2) przekazał autoryzowanemu przedstawicielowi wszelkie dane niezbędne do
  wykonywania przez autoryzowanego przedstawiciela obowiązków
  w odniesieniu do sprzętu wprowadzonego do obrotu
  przez tego
  wprowadzającego sprzęt, w szczególności informacje o masie wprowadzonego
  do obrotu w danym oraz w poprzednim roku kalendarzowym sprzętu
  pochodzącego od producenta, który wyznaczył tego autoryzowanego
  przedstawiciela.
 3. Wypełniać obowiązku nałożone na niego poprzez Ustawę poprzez Organizację Odzysku zgodnie ze wskazaniami Ustawy z 2015 roku

Co zatem oznacza to dla Was i Waszego biznesu? Jakie są zagrożenia przy braku wdrożenia BDO i jakie sankcje prawne mogą na Was czekać? To już w kolejnym wpisie na Naszym blogu…

Potrzebujecie pomocy w sprawnym i przejrzystym raportowaniu BDO w Waszych biznesach przeczytajcie więcej o Naszej ofercie w tym zakresie!

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895