Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Gigantyczna kara dla giganta – ponad 250 mln złotych

Gigantyczna kara dla giganta, czyli ponad 250 mln złotych

W komunikacie opublikowanym na stronie Energa S.A. możemy przeczytać w raporcie 34/2023:

Data: 18.12.2023 r.

„Tytuł raportu: Informacja o decyzjach Prezesa URE ws. nałożenia kar pieniężnych na spółkę zależną.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 
Zarząd Energa SA („Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 roku powziął od spółki zależnej Energa Obrót SA („Spółka”) informację o decyzjach wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) nakładających na Spółkę następujące kary pieniężne:
a) 60,7 mln zł – w związku z nieprzestrzeganiem przez Spółkę obowiązków, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w tym obowiązku dostosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną w terminie określonym w tej ustawie
.
b) 193,7 mln zł – w związku z niewywiązaniem się przez Spółkę z obowiązku za rok 2018 określonego w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, tj. uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego wydawanych odpowiednio dla energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii znajdujących się na terytorium Polski lub zlokalizowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Co w tej sytuacji zrobi Energa?


Nałożenie ww. kar pieniężnych powoduje konieczność utworzenia rezerwy w sprawozdaniu finansowym za rok 2023, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej Emitenta w maksymalnej wysokości 254,4 mln zł. Suma utworzonej rezerwy będzie przedmiotem wewnętrznych analiz Spółki oraz weryfikacji audytora
.

Następnie możemy przeczytać:

Jej ostateczna wielkość zostanie przedstawiona w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za 2023 rok.”

Decyzja Prezesa URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki nie jest jeszcze prawomocna. Na końcu raportu Spółka zależna Energa Obrót S.A. zapowiada od nałożonej kary.

Gigantyczna kara – Energa

Ponieważ Energa Obrót S.A. wchodzi w skład Grup Orlen, jest jedną z największych w Polsce spółek energetycznych. Dlatego znalazła się w pierwszej trójce największych dostawców energii w Polsce. Działalność firmy skupia się na wytwarzaniu, dystrybucji, obrocie energią elektryczną a także cieplną oraz gazem. Dlatego około 1/4 rynku energetycznego należy do Energa.

Mimo nałożonej kary Agencja ratingowa Moody’s Investors Service doceniła działalność Energa S.A. jako części Grupy ORLEN i podniosła ratingi spółki. W efekcie perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Czy poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Jeśli jesteście gotowi do działania,
to my również!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895