Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Nowe planowanie przestrzenne a fotowoltaika

Nowe planowanie przestrzenne a fotowoltaika

Nowe zasady planowania przestrzennego – rządowe pomysły i opinie branżystów z sektora PV. 

W ostatnich dniach pojawił się na Radzie Ministrów i co za tym idzie w Sejmie, nowy projekt ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt ten zmieni zasady projektowania i budowy między innymi instalacji odnawialnych źródeł energii.  Cała ta kwestia była bowiem w przepisach niedookreślona pod względem formalnym. Projekt ma to zmienić. Zawierając w sobie zapisy które wymagać będą od samorządów oraz inwestorów, by w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znalazły się regulacje pozwalające na umożliwienie lokalizacji instalacji OZE na dachach nowo projektowanych budynków. Zmienia także podejście do pozwoleń na budowę większych farm fotowoltaicznych..  

Wedle Rządu, zapisy te mają ułatwić rozwój elektrowni fotowoltaicznych oraz innych źródeł odnawialnych. W Ustawie mają znaleźć się przepisy upraszczające i przyśpieszające procedury. Ich przeprowadzenie ma być terminowo porównywalne z terminem procedowania warunków zabudowy. Wprowadza się także pojęcie zintegrowanego planu inwestycyjnego, mającego w teorii uprościć, proces inwestycyjny i budowlany związany z uruchomieniem elektrowni PV.  

Na podstawie MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) ma doraźnie zmieniać się sposób zagospodarowania terenu. To natomiast ma umożliwić budowę niezamontowanych na budynkach, a więc gruntowych, instalacji OZE. Rodzaj gruntu, gdzie następować będzie lokalizacja instalacji, jest w projekcie ważnym czynnikiem.

Ma to wyglądać następująco – zmiana MPZP ma mieć miejsce:  

  • Na użytkach rolnych klasy I-III i gruntach leśnych 
  • Na użytkach rolnych klasy IV, w przypadku instalacji o mocy większej niż 150 kW lub wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej.  
  • Na innych niż powyższe gruntach – w przypadku mocy zainstalowanej większej niż 1 MW.  

Nowe planowanie przestrzenne a fotowoltaika – tego rodzaju regulacje ustawowe, będą mieć wpływ na każdą inwestycję w OZE.

Szczególny wpływ jednak będą wywierać na projekty mniejszych farm, których development prowadzony był zwykle na podstawie zwykłych Warunków Zabudowy.  

Opracowanie MPZP leży w zakresie obowiązków gmin. To one do 1 stycznia 2026 roku mają woluntatywnie takowe plany i strategie rozwojowe przygotować. Po tej dacie, będzie to już obowiązkowe. W nich mają się znaleźć ustalenia i rekomendacje dotyczące instalacji o mocy zainstalowanej wyższej niż 500 kW. Dość ambitny wydaje się przede wszystkim plan zakładający “skłonienie” samorządów by w dwa lata wykonały tytaniczną wszak pracę przygotowawczą. Musi ona być zrobiona by można było w ogóle myśleć o uchwaleniu miejscowych planów. Sytuację ma poprawić proponowany w Ustawie “plan ogólny” dla gmin. Plan ten będący narzędziem planistycznym, integrującym wydane decyzje o warunkach zabudowy z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.  

Plan Ogólny pozwalać będzie gminom między innymi na określenie granic obszarów zdatnych do realizacji inwestycji w OZE. Dzięki temu na skoordynowane opisanie struktury funkcjonalnej i przestrzennej całego terenu gminy.  

Projekt nowej ustawy ma zakładać także zmiany procedur planistycznych oraz ujednolicenie przepisów w tym względzie. Podniesiono także konieczność prowadzenia konsultacji społecznych i uproszczenia procedur w związku z ich rezultatami.  

Reasumując – w projekcie, prócz pomysłów komplikujących trochę życie inwestujących w PV, znalazło się kilka ciekawych propozycji.

Między innymi pomysł nowego narzędzia pozwalającego, na wniosek inwestora, uchwalić plan miejscowy. Następnie realizować inwestycję po podpisaniu między inwestorem a gminą umowy określającej wzajemne obowiązki i prawa. Dodatkową truskawką na torcie jest zobowiązanie ustawodawcy do udostępnienia publicznego, darmowego i dostępnego zdalnie Rejestru Urbanistycznego. Tam skupiać się będą informacje z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne oraz decyzje organów nadzoru.  

Opinie branżystów są jednak dość negatywne i podkreślają duży stopień skomplikowania proponowanych rozwiązań ustawowych, a także konieczność zwiększenia nakładów na fazę przygotowawczą projektów, a co za tym idzie wzrost ich cen.  

Jaka będzie więc przyszłość branży dużego OZE czyli farm fotowoltaicznych? Wszystko zależy od dalszych prac legislacyjnych, konsultacji oraz ostatecznej decyzji Sejmu RP. Po niej w ciągu maksymalnie 30 dni nowe rozwiązania mają zostać opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejść w życie.  

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895