Masz pytania? Zadzwoń! +48 797 897 895

Masz pytania? Zadzwoń!

Lighthief

Perspektywy rynku OZE w Polsce?

Perspektywy rynku OZE w Polsce?

Co więcej trzeba wiedzieć o rynku OZE w Polsce?

Wiadomo wszak, że dynamicznie się rozwija, rośnie i stanowi perspektywiczny obszar biznesowy. Nie tylko dla konsumentów i firm z branży lecz także dla inwestorów i osób spoza sektora.

Należy jednak, dla pełniejszego obrazu, wspomnieć o początkach energetycznej transformacji, dla której pierwszymi realnymi wskaźnikami był rok 2009. Wtedy to Unia Europejska określiła cel neutralności klimatycznej w Dyrektywie dot. Energii Odnawialnej – RED.

Celami RED były:

  • zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym, a przez to, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych,
  • promowanie bezpiecznych i stabilnych źródeł energii,
  • przyśpieszenie rozwoju innowacji z zakresu OZE,
  • zaspokojenie energią odnawialną minimum 20% potrzeb energetycznych całej UE do roku 2020,
  • zagwarantowanie do 2020 roku by co najmniej 10% energii potrzebnej krajom członkowskim UE w celach transportowych, pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Cele te zostały postawione blisko 15 lat temu. Do roku 2019/2020, kiedy to uzgodniono kolejne ważne akty europejskie. Miały one na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Stworzono tzw. Rezolucję o Zmianach Klimatu oraz Rezolucję Europejskiego Zielonego Deal’u, niestety w Polsce wielkiego postępu nie odnotowano. W roku 2017 przykładowo, udział paliw kopalnych, przede wszystkim węgla w miksie energetycznym wynosił ponad 80%. Między innymi z tego powodu, aż 36 polskich miast było zaliczane przez WHO do listy 50 najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Natomiast 70% z nich narusza zakreślony przez UE cel jakości i czystości powietrza. Jednym ze skutków takiego stanu rzeczy jest fakt ponad 45 tysięcy zgonów polskich obywateli z powodu zanieczyszczenia powietrza. To wszystko zmobilizowało władze RP do bardziej dynamicznych działań. Już w 2018 roku ustanowiono cel obniżający udział węgla i innych paliw kopalnych z 80% do poniżej 55% przed rokiem 2030.

Całokształt działań w kwestii obniżenia udziału paliw kopalnych był jednak niewystarczający.

Do końca 2020 roku wciąż tylko około 11% mixu energetycznego było w Polsce generowane przez OZE.

Jednocześnie mieliśmy do czynienia w Polsce, z początkiem gwałtownych wzrostów mocy zainstalowanych OZE, głównie wiatrowych i fotowoltaicznych. Doprowadzając przed końcem roku 2021 do zajęcia przez Polskę trzeciego miejsca w Europie pod względem mocy zainstalowanej fotowoltaiki (prawie 3 GW z PV).

Dało to do myślenia decydentom politycznym i udowodniło możliwość realnego zmniejszenia udziału paliw kopalnych powyżej założonych, ostrożnych progów i faktycznego skoncentrowania się na zmniejszaniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

Perspektywy rynku OZE w Polsce?

Jakie zmiany na naszym własnym podwórku?

Pamiętajmy o tym, że na koniec pierwszej dekady XXI wieku, Polska była w UE krajem najbardziej uzależnionym od paliw kopalnych. Progres zmniejszający udział węgla w mixie energetycznym z 86,6% w roku 2010, do poniżej 70% na początku roku 2021 był jednym z najbardziej znaczących w świecie. Innym znaczącym czynnikiem było osiągnięcie ponad 17% udziału w miksie przez OZE w 2021. Pamiętać należy, że startowaliśmy z poziomu zaledwie 6% w 2010.

Co więcej, postęp ten jest kontynuowany i mix energetyczny coraz bardziej zmienia swą strukturę na bardziej zrównoważoną i mniej zależną od paliw kopalnych.

Jeszcze lepszą dynamikę polskiego marszu w kierunku zrównoważenia źródeł energii zapewnić ma Polska Polityka Energetyczna do 2040 roku, zaaprobowana przez Rząd RP w roku 2021. Zawarto w niej ambitny cel zmniejszenia udziału węgla do poziomu poniżej 55%. Określono zwiększenie udziału OZE do ponad 23%, redukując tym samym emisje gazów cieplarnianych o ponad 30%.

Jak więc wygląda realizacja tych ambitnych OZE-planów na rok 2023?

Sytuacja międzynarodowa oraz rosnąca dostępność coraz bardziej efektywnych energetycznie technologii fotowoltaicznych sprawia, iż cel związany z osiągnięciem docelowej mocy 8 GW w 2030 roku wydaje się być bardzo realny i osiągalny.

Imponujące są statystyki dotyczące indywidualnych, mikro, małych i średnich instalacji generujących energię ze słońca. Zwracają uwagę także projekty większe, związane z budową elektrowni PV o mocy do 30 MWp. Wiele dzieje się także w zakresie źródeł energii pochodzącej z wiatru. Potężną farmę na Bałtyku buduje PGE, lądowe farmy wiatrowe stawiają także firmy i fundusze inwestycyjne z całego świata.

Oczekiwania są jeszcze bardziej ambitne. Szacując wzrost mocy zainstalowanej OZE w Polsce na ponad 36 GW do końca roku 2027, w tym PV na około 21 GW.

Można więc podsumować kwestie związane z rozwojem rynku OZE w Polsce kilkoma słowami. Wzrost, rozwój, ambicje, nowoczesność i profesjonalizm – rynek z rozgrzanego i lekko chaotycznego zaczyna dojrzewać i stabilizować się. To zawsze sprzyja rozwojowi i dobrym zwrotom z inwestycji w farmy fotowoltaiczne!

Zapraszamy do wspólnego rozwijania tego rynku i zwiększania udziału OZE w polskim miksie energetycznym!

Planujecie budowę swojej farmy fotowoltaicznej lub poszukujecie firmy świadczącej usługi O&M?

Chcecie zakupić projekt farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej i potrzebujecie sprawnie i profesjonalnie wykonać audyt / due diligence?

Poszukujecie recyklera paneli fotowoltaicznej lub firmy myjącej instalacje i farmy fotowoltaiczne?

Zapraszamy do kontaktu z Nami!

Zadzwoń! +48 797 897 895

Dodaj komentarz

+48 797 897 895